La Storia
Gran festa da d'Istà

43eisema EDIZION

dal 6 all'8 Settembre 2024

Gran festa da d'Istà La Storia

Del 1974 te Ofize di foresc’ l’é ruà ite desche diretor Ezio Anesi. Chi egn che lurèa te ofize e al banch de la informazions l’era Tarcisio Davarda e Maria Assunta Merli. Ic se cruzièa ence de endrezèr la manifestazions, ajache comitac no n’era e i volontadives de paìsc dajea na man coche i podea. L’an dò i à scomenzà a fèr la Festa del folclor col grop de chi da Dèlba vidà da Guido Iori. Vegnìa cà bachegn da Sousc coi famees a fèr la defilèda. De an en an, mìngol a l’outa i é rué a se pissèr de meter a jir na festa più grana. Crousc Biencia, Studafech, Alpins i era a la leta, ajache i aessa fat bolintiera zeche per binèr sù mìngol de carantan. Fernando Riz, enlouta a cef de la Crousc Biencia e Ezio Anesi l’é stat i prumes che se à pissà na sort de festa da d’istà e i à chiamà ite Ermanno Dantone per i Alpins e Mario Micheluzzi comandant di Studafech. L prum tendon che i à metù sù l’era pìcol, caranta metres per vint, ma apontin jir a chierir n tendon l’era l maor problem da fèr fora. Aboncont i l’aea tout a d’imprest da Heinz Leiner da Varna, l soul che jìa stroz con tendons, de chi egn, e che ge lo à dat amò a chi da Cianacei per etres dotrei egn.
La Festa da d’Istà e si tendon tanche vegnui adalèrch i à abù sobito gran èjit, soraldut per la mùsega che vegnìa sonà laìte. Se pel dir che i “Tiroler Nachtsschwärmer”, con sia trombes, trombetes e possaunes, à fat la istoria de la festa ajache i à sonà per sie egn alalèngia te tendon de Cianacei. Chi che va ades te tendon l’é chi che à l’età che aea i organisatores al scomenz. La mùsega che va per la maora al dì d’anché l’é n revival da mescedèr ite col modern per encontentèr duc. L’età media de la jent che ge pièsc la vita del tendon la se à n muie arbassà da enlouta, ajache ades ence i più jogn, chi entorn i chìnesc egn, per se entener, i à scioldi te gofa che n’outa chi che no era amò conscric segur no aea. Aboncont l’é la mùsega che ge à dat nonzech al tendon e la calità che é stat spilenà te chel de Cianacei la é ades n pont de referiment per chi che chier la melodìes per endrezèr de bela festes.

Gran festa da d'Istà
Gran festa da d'Istà

Che la mùsega fae l tendon, i organisatores de la Festa da d’Istà i lo aea entivà sobito e i é semper jic a se chiamèr i miores gropes folk da l’Austria. Chi che à sonà a Cianacei i é stac dapò dutintorn te noscia valèdes.
Demò pecia outes no la é jita deldut ben. Chela outa che i à chiamà Franz Michelic del 1985 l’é stat n pìcol busc te l’èga, descheche disc Tarcisio Davarda. L’era zenz’auter n sonador sora la righes, demò che la mùsega slovena la é n muie ciantèda e la no passenèa col spirit da tendon. L’Oberkrainer l’é mùsega chieta, più da stua che da sbunf descheche se é usé a sentir te cerc lesc. La edizion numer 17, schecondir del 1996 l’é stat la soula zenza defilèda di gropes de folclor fora per paìsc. Duta l’autra outes, ence se l manacèa de piever, entorn les trei domesdì l se à semper tirà fora. Zachèi se vèga de dir che canche i fascegn se tira ite l guant, i agnoi fascegn i grigna. Aboncont chel an l sdravarìa tant che i gropes vertiesc a jir en defilèda i é stac porté duc chenc dessema te tendon, con n rebalton e na pieneza da no creer. Se cogn se fegurèr da la 600 a la 700 persones che aessa cognù jir en defilèda, duta druchèdes te tendon ensema co l’autra jent che se parèa da la pievia. Chel an l’era ben jà l tendon gran, de otantacinch metres per vint che podea tegnir ite 800 jent sentèdes jù. Fàzile n sarà stat ite en dut treimile. I à cognù ge preèr ai gropes de la val de se n jir a cèsa ajache no l’era post, enveze chi che vegnìa da fora l li à loghé jù a sosta. Ence l’adunanza tal Faloria la era sutèda.
Endrezèr na tèl festa no l’é sorì. Tanche serà sù una, d’uton via se peissa jà a fèr i contrac coi gropes de mùsega per l’an dò. Duc i gregn gropes più cognosciu se fèsc jù l calandèr de an en an e a se ciapèr tardives se risia de no poder si comanèr. Donca se pel dir che ge vel n an a meter ensema la Festa da d’Istà. Ence la pèrt burocratica, chela che no se veit ma ampò se cogn la fèr, la scomenza bonora co la domana a la polizia aministrativa di permesc per balèr, dò ge vel l’autorisazions per se tachèr ite co la lum, da desvaliva lizenzes.

Anter jené e firé se tol i contac coi gropes de folclor, enceben che l’envit vegne renovà de an en an sobito dò la festa con n “Se vedon pa ben l’an che vegn, no e?” L’é sozedù n’outa che l’é stat tout n grop da Cles, chel an che più forta l’era stat indirao palesà dai nònejes medemi na certa identità ladina. N’outa l’é stat ence n grop da l’Engiadina, n’autra n grop da la provinzia de Udin. Chesta l’é stat ecezions, aboncont i gropes che à tout pèrt a la defilèda i é semper stac cernui per sie leam coi ladins de la Dolomites. Te anter però l’é semper stat prejent l grop de “Mezzano” tel Primier. Enceben che l no posse se dir ladin, chest l’é n grop storich de la defilèda da d’istà. L père de si president l’era na persona de gran spirit che l’era neto n piajer l veder e l scutèr sù. L’era dassen da ge voler ben e n piajer l’aer te anter la jent col guant coscita, ence dò che l’é mencià, l grop primierot l’é semper stat envià sù. Ma l’idea l’é semper stat chela che i gropes cognea aer n leam, che sie linguistich o che sie storich coi ladins. Per chel se pel dir che l’é doventà la festa del folclor ladin. Gherdeneres e badioc à semper dit che ge sà bel se palesèr chiò te Fascia te sia mondura tipiches, desche se chiò l’esprescion de na identità che passa tres l guant da zacan la vegnissa aprejièda e fosc entenuda miec che utró.
Ence l grop de Cortina l’é stat chiamà ite per n muie de egn. Demò che na outa, cognea esser entorn l ’97, canche l’é stat ora de fèr jir sun paladina i ampezegn, l president à tacà a rejonèr de la vera anter Cortina, la Val del Biois e Fodom. No fossa stat l’argoment giust da tratèr te chela ocajion, o l’ocajion giusta per rejonèr de chel argoment, se volon. Aboncont da chela outa l grop de Cortina no l’é più vegnù te Fascia. Chi da Rocia enveze i vegn semper, e i é vegnui semper bolintiera ence chi egn che se stritèa per i confins de la Marmolèda. Che vegn duc i egn l’é ence chi da la Val Biois, Falcade e Caviola. Enceben che no duc sà, zachèi se à durà la fadìa de jir a lejer ti veies documents e libres e l’é vegnù fora che chesta jent, enceben che la ge à partegnù a Unejia, sia reìjes zacan tel passà é states ampò desche raza ladines.

Gran festa da d'Istà
Gran festa da d'Istà

Endrezèr la Festa da d’Istà à volù dir ence sperimentèr. Un an, per proèr a fèr zeche da nef, a mesa sera de la domenia l’é stat fermà la mùsega e l’é stat fat balèr vèlch un de chisc gropes de folclor. L’é stat metù a jir n spetacol de folk con chi da Dèlba e da Ciampedel. Enceben che fossa stat bel da veder, no l’é stat n esperiment garatà, ajache l’aea taà en doi la sera e chi che sonèa enlouta à cognù scomenzèr da nef per creèr la giusta atmosfera. Del 1999 a Poza l’era te paìsc giusta chela seres del tendon, na banda del carnascèr de Zurich coi sonadores regolé a na moda che i vardèa fora desche la vardia svizeres del Vatican. I fajea belebon da mat e i aon chiamé su te tendon per fèr n picol entervent de domenia sera. I era tant gustegoi e da grignèr che chela outa la é jita ben, enceben che no l fossa stat programà dantfora.
Ence coi gropes che sona l’é stat fat vèlch esperiment che, dutun, l’é semper jit piutost ben. “Ma n’outa l’era più sorì troèr la vera mùsega folcloristica. L fat l’é che ades i sona roba moderna, revival, n folk lurà fora te na maniera neva e desvaliva. Chi che ti prumes egn sonèa la biota mùsega folk, chi ló i à fat fortuna e ades i à la tendenza a jir endò a sonèr amò chela, canche i se à stufà de bater la neva strèdes del rock e de la mùsega hard”. Na pìcola gaffe la é stata del ’93 canche de vender l’é vegnù a sonèr l Triglav Quintett, cinch slovens massa jogn. Del 2001 enveze l’é vegnù i Alpenrock che fajea demò menes, i ciantèa e i sonèa en playback e massa modern. L’an dò i Sonnwend Showband cognea esser tant n gran grop de mùsega folk a sentir l’agenzìa, enveze i no era a l’auteza.

Aboncont se ence che no l’era la mùsega che volaane, la jent ge jìa dò l’istesc, fosc percheche l baterist l’era l’ex di mitiches Schürzenjäger. Chesta pìcola notizies se les tol fora da la notes che Tarcisio Davarda, responsàbol de la mùsega, se à semper tegnù sù te computer. Apede a ogne grop, spartì per anèda, l ge scrif sia nota: NO opura OK e l’é dit dut, se capesc sobito chel che à garatà e chel che no se à più da fèr.Velch costion la festa la l’à ben uzèda fora te chisc egn. Tel scomenz l’era la jent del post che se lamentèa del revedoz, del trafich che embocèa la strèdes, de la mùsega che jìa inant de net e di cioches che jìa stroz. Ma col temp ence chi più mèl contenc à lascià esser e i à azetà la situazion con na pizèda de otimism. Enceben che i no spartesc la gaissa de la festa, ampò per cater dis i sera n eie.
La data de la Gran Festa da d’Istà la sozede adinfal. La vegn a la fin de aost o i prumes de setember percheche no l’é tant na festa pissèda per l forest, ma per la jent de noscia valèdes che a la fin de na sajon de lurier i à più temp de se goder e scioldi da spener te bona speisa, bona bira, fortaes da se lecèr ite. Amò apede, ence duc i volontadives che ge stèsc dò na setemèna entrìa l’é più fàzile che i abie temp a la fin de la sajon che no, per dir, da la Madona de aost o amò dant tel cher de la sajon medema. Chest moment l’é desche n trait-d’union anter la sajon che fenesc e l’ùltim struf de setember. L’é i fascegn che fèsc viver l tendon, ma chest l chiama ence l forest, anzi, n’é de chi che telefonea dantfora a saer ghenao canche l’é per vegnir te Fascia apontin chi dis en feries. Perché pa no? Bela crepes, bie posc’ olache se stèsc sorì e, soravìa, na gran festa tel segn de la tradizion? Chi él che pel dir de no a n scì bel envit a vegnir a ne troèr per l’ùltima domegna de aost o la pruma de setember?

Gran festa da d'Istà
DOLOMITES
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO ALTO ADIGE
Comune di
CANAZEI
COMUN GENERAL DE FASCIA
Crousc Biencia
Studafech Cianacei